ارزیابی مقاومت آنتی‌بیوتیکی سویه‌های ای کلای جداشده از لاشه ‌طیور گوشتی در شهر سبزوار

نویسندگان

1 دانشیار،گروه انگل شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

2 مسئول فنی-بهداشتی آزمایشگاه دامپزشکی پاستور، استان خراسان رضوی، سبزوار، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: سویه‌های بیماری‌زا و غیربیماری‌زای باکتری ایکلای در دستگاه گوارش پستانداران و پرندگان یافت می‌شوند. سویه‌های بیماری‌زا در پرندگان باعث عفونت‌های باکتریایی،تلفات و خسارات اقتصادی ناشی از آن‌ها می‌شوند.با توجه به اختلاف واضح در الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی در مناطق جغرافیایی مختلف کشور، تعیین الگوی مقاومت دارویی هر منطقه ضروری و اجتناب‌ناپذیر می‌باشد.با توجه به شیوع آلودگی به این باکتری در گله‌ های طیور صنعتی شهر سبزوار، پژوهش توصیفی- مقطعی حاضر با هدف ارزیابی مقاومت آنتی ‌بیوتیکی سویه‌ های ای کلای جداشده از لاشه ‌های طیور گوشتی ارجاعی به آزمایشگاه دامپزشکی پاستور شهر سبزوار در شش ماهه ابتدایی سال 1396 طراحی و اجرا گردید. مواد و روش کار: از تمامیطیور گوشتی بیمار ارجاعی به آزمایشگاهدر شش ماهه اول سال 96، نمونه‌برداری انجام شد. در شرایط استریل از قلب، کبد و کلیه لاشه‌ها در محیط مک‌کانگی آگار کشت داده شد. کلنی‌های باکتری ایکلای پس از خالص‌سازی و تأیید توسط تست‌های بیوشیمیایی به محیط مولرهینتون آگار منتقل و سپس براساس روش انتشار دیسکی Kirby-Bauerمیزان حساسیت و مقاومت  نسبت به 17 آنتی‌بیوتیک رایج مورد استفاده در منطقه بررسی گردید. تمامی دیسک‌های آنتی‌بیوتیکی مورد مطالعه متعلق به شرکت پادتن طب بود. بحث و نتیجه‌گیری: تست آنتی‌بیوگرام نشان داد که تمامی ایزوله‌های باکتری ایکلای به لینواسپکتین حساس بودند. بیشتر از 50% ایزوله‌ها به فوزباک، تیامولین، تیل‌مایکوزین و کلرآمفنیکل حساس بودند. بیشترین مقاومت به‌ترتیب به فلوموکوئین، دیفلوکساسین، تایلوزین، لینکومایسین و سولتریم بود. میانگین کلی مقاومت دارویی در این فارم‌ها 35/24% بود. نتایج این پژوهش نشان داد،مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک‌ها توسط افراد ناآگاه و عدم انجام تست آنتی‌بیوگرام قبل از تجویز هرگونه آنتی‌بیوتیک توسط کلینیسین‌ها در درمان عفونت‌های مختلف سیستمیک مرتبط با باکتری ای کلای و عدم استفاده از آنتی‌بیوتیک مناسب و اختصاصی، از علل اصلی خسارات اقتصادی، تلفات، کاهش رشد، ایجاد مقاومت‌های آنتی‌بیوتیکی و عدم پاسخ به درمان‌های متداول در فارم‌های طیور گوشتی شهر سبزوار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • - - 1
  • - - 2
1
2