کلیدواژه‌ها = سودوموناس آئروژینوزا
بررسی اثر چند گیاه دارویی بر روی رشد باکتری سودوموناس آئروژینوزا

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 179-179

رضا سپاهی1 *، احسان سپاهی2، فرج الله شهریاری احمدی2؛ سعید طریقی3، عبدالرضا باقری2


بررسی اثر چند گیاه دارویی بر روی تولید بیوفیلم در باکتری سودوموناس آئروژینوزا

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 180-180

رضا سپاهی1*، احسان سپاهی2، فرج الله شهریاری احمدی2؛ سعید طریقی3، عبدالرضا باقری2


بررسی اثر چند گیاه دارویی بر روی تولید پایوسیانین در باکتری سودوموناس آئروژینوزا

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 181-181

رضا سپاهی1، احسان سپاهی2 *، فرج الله شهریاری احمدی2؛ سعید طریقی3، عبدالرضا باقری2