کلیدواژه‌ها = شترمرغ
بررسی پارامترهای خونی شترمرغ های بالغ بدون علامت بیماری در استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری در سال 1396

دوره 11، ویژه نامه شماره 3 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، مرداد 1398، صفحه 108-108

10.22075/jvlr.2018.3177

- زهرا بویری منجی1، مسعود خاک زادیه2، عبداکریم زمانی مقدم3، عبدالله کیانی سلمی4


تکنیک های تلقیح مصنوعی و افزایش کارایی تولیدمثلی در شترمرغ

دوره 11، ویژه نامه شماره 3 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، مرداد 1398، صفحه 111-111

10.22075/jvlr.2018.3182

- آرش رمضانپور شاهی *،1 ، عبدالکریم زمانی مقدم 2 ، پروانه نفیسی فرد3 ، عبدالله کیانی4


بررسی تاثیر نوع جیره بر میزان جداسازی کلستریدیوم پرفرینجس از دستگاه گوارش شترمرغ

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 181-181

المیرا زندی 1 *، مجید عزتخواه2، علی اسماعیلی زاده3