کلیدواژه‌ها = تخمدان
بررسی هیستوشیمیایی تخمدان موش صحرایی بعد از تزریق داخل صفاقی نیکوتین

دوره 12، شماره 2، آذر 1399، صفحه 195-205

10.22075/jvlr.2021.23339.1034

فاطمه بالازاده کوچه؛ شاپور حسن زاده؛ حمید کریمی


بررسی صدمات ایسکمی/ ریپرفیوژن در مدل چرخش/ اصلاح چرخش تجربی تخمدان موش صحرایی: ارزیابی پاتولوژی

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 184-184

10.22075/jvlr.2018.3435

لقمان اکرادی