تأثیر تجویز داخل صفاقی نانو کو آنزیم کیو 10 در صدمات ناشی از ایسکمی/ریپرفیوژن در مدل چرخش تجربی تخمدان موش صحرایی

نویسنده

استادیار پاتولوژی، گروه پاتوبیولوژی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

چکیده

مقدمه: خون‌رسانی مجدد برخلاف انتظار صدمات جدی‌تری نسبت به ایسکمی بافتی ایجاد می‌کند. هدف از مطالعه‌ی حاضر بررسی تأثیرات تجویز داخل صفاقی نانو کو آنزیم کیو 10 در صدمات ناشی از ایسکمی/ریپرفیوژن در مدل چرخش تجربی تخمدان موش صحرایی است. روش کار: 18 قطعه رت بالغ ماده ویستار سالم به‌صورت تصادفی به 3 گروه 6 تایی تقسیم‌بندی شدند. گروه 1(گروه شاهد): در این گروه برش خط وسط ایجادشده و تخمدان‌ها دستکاری‌شده و محل برش بسته شد. گروه 2(گروه ایسکمی / نانو کو کیو 10): در این گروه 3 ساعت ایسکمی داده‌شده و نیم ساعت مانده به پایان ایسکمی 20 میکرو لیتر نانو کو کیو 10 به‌طور داخل صفاقی تزریق شد. گروه 3(گروه ایسکمی/ ریپرفیوژن/ نانو کو کیو 10): در این گروه 3 ساعت ایسکمی و 3 ساعت ریپرفیوژن ایجاد شد و نیم ساعت مانده به پایان ایسکمی 20 میکرو لیتر نانو کو کیو 10 به‌طور داخل صفاقی تزریق شد. بحث و نتیجه گیری: ساختار بافتی تخمدان در گروه شاهد طبیعی بود. در گروه 2 پاتولوژی تخمدان در ظاهر نرمال نبود هرچند گرفتگی متوسط عروقی و ادم مشاهده شد. در گروه 3 تنها خونریزی خفیف اطراف فولیکول‌های تخمدانی مشاهده شد، ساختار بافت‌شناسی کلی بافت تخمدان در این گروه نرمال بود. درنتیجه تجویز داخل صفاقی نانو کو کیو 10 سبب کاهش صدمات ناشی از ایسکمی/ریپرفیوژن در بافت تخمدان در معرض ایسکمی موش گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -