تأثیر تجویز داخل صفاقی روغن سویا در صدمات ناشی از ایسکمی/ ریپرفیوژن در مدل چرخش تجربی تخمدان موش صحرایی

نویسنده

استادیار پاتولوژی، گروه پاتوبیولوژی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

چکیده

مقدمه: خون‌رسانی مجدد برخلاف انتظار صدمات جدی‌تری نسبت به ایسکمی بافتی ایجاد می‌کند. هدف از مطالعه‌ی حاضر بررسی تأثیر تجویز داخل صفاقی روغن سویا در صدمات ناشی از ایسکمی/ ریپرفیوژن در مدل چرخش تجربی تخمدان موش صحرایی بود. روش کار: ۱8 قطعه رت بالغ ماده ویستار سالم به‌صورت تصادفی به ۳ گروه 8 تایی تقسیم‌بندی شدند. گروه ۱ (گروه شاهد): در این گروه برش خط وسط ایجادشده و تخمدان‌ها دستکاری‌شده و محل برش بسته شد. گروه ۲ (گروه ایسکمی): در این گروه به مدت ۳ ساعت ایسکمی تخمدانی القا شد. ۰٫۵ ساعت مانده به پایان ایسکمی ۲۰ میکرو لیتر روغن سویا به‌طور داخل صفاقی تزریق شد. گروه ۳ (گروه ایسکمی/ ریپرفیوژن): در این گروه ۳ ساعت ایسکمی و ۳ ساعت ریپرفیوژن ایجاد شد. ۰٫۵ ساعت مانده به پایان ایسکمی 20 میکرو لیتر روغن سویا به‌طور داخل صفاقی تزریق شد. بحث و نتیجه‌گیری: ساختار بافتی تخمدان در حیوانات گروه شاهد طبیعی بود. بافت‌ تخمدان در گروه ایسکمی خونریزی فشرده و گرفتگی شدید در امتداد عروق را نشان داد؛ اما گروه ایسکمی/ ریپرفیوژن تغییرات هیستوپاتولوژیک را درنتیجه‌ی خونریزی فشرده، نفوذ سلول‌های التهابی و مشاهده سلول‌های نکروزه نشان دادند. درنتیجه تغییرات پاتولوژیک در گروه ایسکمی/ ریپرفیوژن باوجود تجویز روغن سویا صدمات جدی‌تری را نسبت به گروه ایسکمی نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -