بررسی صدمات ایسکمی/ ریپرفیوژن در مدل چرخش/ اصلاح چرخش تجربی تخمدان موش صحرایی: ارزیابی پاتولوژی

نویسنده

استادیار پاتولوژی، گروه پاتوبیولوژی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

چکیده

مقدمه: به دنبال ایسکمی هنگامی‌که چرخه خون مجدداً برقرار شد، روند فیزیوپاتولوژی جدیدی به نام صدمه‌ی ریپرفیوژن مطرح می‌شود که این عارضه موجب بروز آسیب بافتی بیشتری می‌شود. چرخش تخمدان می‌بایست در زودترین زمان ممکن تشخیص داده و درمان شود. صدمه‌ی ایسکمی/ریپرفیوژن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مشکلات بالینی شناخته‌شده است. هدف از مطالعه‌ی حاضر بررسی یافته‌های پاتولوژیک حاصل از ایسکمی/ ریپرفیوژن در مدل چرخش/ اصلاح چرخش تجربی تخمدان موش صحرایی است. مواد و روش کار: 18 قطعه رت ماده بالغ نژاد ویستار سالم به‌صورت تصادفی به 3 گروه 6 تایی تقسیم‌بندی شدند. گروه 1(شاهد): در این گروه برش خط وسط ایجادشده و تخمدان‌ها دستکاری‌شده و محل برش بسته شد. گروه 2(تورشن): در این گروه 3 ساعت ایسکمی توسط چرخش تخمدان داده‌شده. گروه 3(ریتورشن): در این گروه 3 ساعت ایسکمی با روش چرخش تخمدان و 3 ساعت ریپرفیوژن با اصلاح چرخش تخمدان ایجاد شد. بحث و نتیجه‌گیری: ساختار بافتی تخمدان در گروه 1 نرمال بود. تخمدان در گروه 2 نرمال نبوده و دارای خونریزی و پرخونی حاد بود. وضعیت تخمدان در گروه 3 نرمال نبوده و تغییرات هیستوپاتولوژیک را درنتیجه‌ی خونریزی فشرده، نفوذ سلول‌های التهابی به همراه سلول‌های دژنراتیو و سلول‌های آپوپتوز شده نشان دادند. در نتیجه گروه 3 نسبت به گروه 1 و به خصوص گروه 2 صدمات بیشتری را نشان داد و تغییرات معنی دار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -