کلیدواژه‌ها = لیستریا مونوسیتوژنز
ارزیابی اثرات ضد میکروبی عصاره هیدروالکلی تعدادی از گیاهان دارویی علیه باکتری لیستریا مونوسیتوژنز

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 121-121

10.22075/jvlr.2018.3202

- مصطفی کربنده*1 ، مسعود عمادی1، عباس حسینی زاده قاسمی1، امیر سیاحی1


بررسی فراوانی لیستریا مونوسیتوژنز در سبزیجات خوراکی شهرستان شهرکرد

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 125-125

حسین مومنی1 * ،علی شریف زاده 2


ردیابی لیستریا مونوسیتوژنز در سیلوی ذرت تولید شده در شهرستان شهرکرد

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 126-126

حسین مومنی1 * ،علی شریف زاده 2