کلیدواژه‌ها = آبشش
تعداد مقالات: 4
بررسی فلور قارچی خارجی پوست و آبشش قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) در شهرستان شاهرود

دوره 12، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 51-60

زهرا علیجانپور؛ سارا مهدیزاده؛ محمدرضا سلیمی بجستانی


مطالعه آلودگی انگلی پوست و آبشش کپورماهیان دندان دار زنده زا(Poecilliid)

دوره 7، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 5-12

سارا مهدی زاده مود؛ محمد رضا سلیمی بجستانی


مشاهده ترماتود داکتیلوژیروس درآبشش ماهی قزل آلادراستخرهای پرورشی شهرستان زابل

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 125-125

حسینعلی دهمرده، مهدی حیدرزاده، لیلاسراوانی*