کلیدواژه‌ها = مدفوع
بررسی ملکولی میزان شیوع آلودگی بلاستوسیستیس درتعدادی از گاوهای شهرستان خرم آباد، ایران

دوره 6، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 51-58

10.22075/jvlr.2017.1258

ابراهیم بادپروا؛ فرناز خیراندیش؛ جاوید صدرایی؛ مهدی فروزنده


بررسی تاثیر نوع جیره بر میزان جداسازی کلستریدیوم پرفرینجس از دستگاه گوارش شترمرغ

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 181-181

المیرا زندی 1 *، مجید عزتخواه2، علی اسماعیلی زاده3