کلیدواژه‌ها = ماهی قزل آلای رنگین کمان
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه اثر پخت بر میزان فرمالدئید در گوشت ماهی قزل آلای رنگین کمان

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 141-141

- سید عبدالله حسینی وردنجانی1*، مهدی رئیسی2


2. مطالعه اثرات ماکروگارد بر پارامتر های رشد، خونی و پاسخ های ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) مواجهه یافته با باکتری استرپتوکوکوس اینیایی (Streptococcus iniae)

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 27-36

سجاد پورمظفر؛ محمود نفیسی بهابادی؛ ژاله مهاجری برازجانی؛ مهرزاد محمدی؛ محمدرضا سلیمی بجستانی