کلیدواژه‌ها = ماهی قزل آلای رنگین کمان
مطالعه اثر پخت بر میزان فرمالدئید در گوشت ماهی قزل آلای رنگین کمان

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 141-141

10.22075/jvlr.2018.3241

- سید عبدالله حسینی وردنجانی1*، مهدی رئیسی2