مطالعه اثرات ماکروگارد بر پارامتر های رشد، خونی و پاسخ های ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) مواجهه یافته با باکتری استرپتوکوکوس اینیایی (Streptococcus iniae)

نویسندگان

گروه شیلات و تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

چکیده

خلاصه
هدف از این مطالعه ارزیابی اثر تجویز خوراکی بتاگلوکان استخراج شده از مخمر ساکارومایسس سروزیه (ماکروگارد) به میزان 1و 2 گرم به ازای هر کیلوگرم غذا  بر فاکتورهای رشد و  پارامترهای خونی شامل میزان هماتوکریت، هموگلوبین، MCV ، MCH ، MCHC و تعداد کلی گویچه های قرمز و سفید ماهی قزل آلای رنگین کمان (50/2±20/28 گرم) می باشد. ماهیان انتخابی به 3 تیمار شامل تیمار شاهد و تیمارهای ماکروگارد تقسیم شدند. در پایان دوره آزمایش (45 روز) خون گیری از ماهیان به عمل آمد و پارامترهای خونی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصله نشان داد که وزن نهایی و ضریب تبدیل غذایی در تیمارهای  حاوی ماکروگارد نسبت به تیمار شاهد اثر مثبت و  معنی داری داشت (50/0>p). سنجش پارامترهای خونی همچون هماتوکریت، هموگلوبین، MCV ، MCH و MCHC تفاوت معنی داری با تیمار شاهد نداشت (50/0p). در شمارش افتراقی گویچه های سفید، تعداد نوتروفیل ها در تیمارهای حاوی ماکروگارد اختلاف معنی داری با تیمار شاهد نشان داد (05/0>p). نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که تجویز خوراکی ماکروگارد موجب افزایش رشد و بهبود پاسخ های ایمنی ماهی از طریق تکثیر گویچه های سفید خون به خصوص جمعیت نوتروفیلی  قزل آلای رنگین کمان شده و مقاومت در برابر استرس های محیطی و عوامل بیماری زا می گردد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Macrogard on growth, haematological parameters and resistance of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) Challenged with Streptococcus iniae

نویسندگان [English]

  • Pourmozaffar, S.
  • Nafisi Bahabadi, M.
  • Mohajeri, J.
  • Mohammady, M.
  • Salimi Bejestani, M.R.
چکیده [English]

Abstract
The purpose of this study was to evaluate the effects of orally administered &beta;-glucan (Macrogard) extracted from Saccharomyces cerevisiae (Macrogard) 1 and 2 gr per kg of feed on growth factors and hematological parameters including hematocrit, hemoglobin, MCV, MCH, MCHC, total red and white blood cells of rainbow trout (28.20± 2.50 gr). The fish were divided into 3 groups including control and Macrogards treatments. At the end of the experimental period (45 days) Bloods were taken and bloods parameters were evaluated. The results showed that the fish growth and FCR in Macrogard treatments were significantly positive compared to control treatment (p< 0/05). Measurement of blood parameters such as hematocrit, hemoglobin, MCV, MCH, MCHC was not significantly different from control (p>0/05). A significant increase in the number of white blood cells in the treatments compared to the control was observed (p<0/05). The differential count of white blood cell, neutrophil count in Macrogards treatments showed significantly different with control (p<0/05). The results of this study showed that the oral administration of Macrogard enhances growth and improves the immune responses of fish, through the proliferation white blood cells particularly neutrophils population of rainbow trout and resistance to environmental stress and pathogens.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Macrogard
  • Neutrophil
  • Growth parameter
  • Rainbow trout