کلیدواژه‌ها = ایمنی
بررسی تاثیر داروی پلیوم بر سطح ایمنی طیورگوشتی و میزان محافظت حاصل در چالش با ویروس حاد نیوکاسل

دوره 12، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 41-50

10.22075/jvlr.2020.20503.1024

فاطمه عرب سلمانی؛ سید حسام الدین عمادی چاشمی؛ سعیده نعیمی؛ محمد عبدالشاه


مدیریت ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه ها

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 61-61

سعیده سیف هاشمی1*، مهندس فاطمه کاشانی2


استاندارد و نقش آن در ایمنی آزمایشگاه های موادغذایی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 136-136

ساره داورزنی1*، مهدی دوچشمه2


اصول کلیدی استاندارد متکی برمدیریت حفاظت،ایمنی و ارتقاء کیفیت آزمایشگاه میکروب شناسی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 215-215

مسعود ادیب حسامی1و*، بنت الهدی رحمان1، هادی نایابیان2، سمیه رحمان3


بررسی وضعیت استاندارد و ایمنی آزمایشگاههای دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 239-239

میلاد سندآبادی1و* ، علی مهدوی2 ، اشکان جبلی جوان2