کلیدواژه‌ها = ایمنی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی تاثیر داروی پلیوم بر سطح ایمنی طیورگوشتی و میزان محافظت حاصل در چالش با ویروس حاد نیوکاسل

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 41-50

فاطمه عرب سلمانی؛ سید حسام الدین عمادی چاشمی؛ سعیده نعیمی؛ محمد عبدالشاه


2. مدیریت ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه ها

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 61-61

سعیده سیف هاشمی1*، مهندس فاطمه کاشانی2


3. استاندارد و نقش آن در ایمنی آزمایشگاه های موادغذایی

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 136-136

ساره داورزنی1*، مهدی دوچشمه2


4. اصول کلیدی استاندارد متکی برمدیریت حفاظت،ایمنی و ارتقاء کیفیت آزمایشگاه میکروب شناسی

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 215-215

مسعود ادیب حسامی1و*، بنت الهدی رحمان1، هادی نایابیان2، سمیه رحمان3


5. بررسی وضعیت استاندارد و ایمنی آزمایشگاههای دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 239-239

میلاد سندآبادی1و* ، علی مهدوی2 ، اشکان جبلی جوان2