کلیدواژه‌ها = دیابت
ارزیابی تغییرات پاتولوژیک پانکراس موشهای صحرایی دیابتی تحت تیمار با عصاره آبی برگ انگور سیاه (Vitis vinifera)

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 127-127

10.22075/jvlr.2018.3214

- جواد بهشتیپور1، لقمان اکرادی*،2، مهدیه رئیسزاده3


تاثیرات درمانی شیر شتر: مروری نظاممند بر مشاهدات انسانی و حیوانی

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 235-235

10.22075/jvlr.2018.3715

علی اشرفیان


تأثیر سطوح مختلف میدان الکترومغناطیس بر میزان گلوکز سرم موش‌های سوری دیابتی شده با استرپتوزوسین

دوره 2، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 75-82

10.22075/jvlr.2017.811

انوش اقدامی؛ حسین پیری؛ عباس جواهری وایقان؛ امیر علی صولتی