ارزیابی تغییرات پاتولوژیک پانکراس موشهای صحرایی دیابتی تحت تیمار با عصاره آبی برگ انگور سیاه (Vitis vinifera)

نویسنده

چکیده

مقدمه: دیابت از مهمترین اختلالات متابولیک عصر حاضر است که در اثر تخریب سلولهای بتای پانکراس ایجاد شده و تأثیر قابل توجهی بر سلامت، سبک زندگی، طول عمر و نیز سیستم مراقبتهای بهداشتی دارد. تخمین زده میشود که شیوع دیابت تا سال 2035 به 592 میلیون نفر برسد. از اینرو توجه به کاهش عواقب ناشی از آن ضروری است. برگ انگور سیاه (Vitis vinifera) غنی از مواد معدنی و انواع ویتامینها بوده که در کشورهای خاورمیانه جهت درمان بیماریهای گوارشی مورد استفاده قرار میگیرد. نگرش مردم جهت درمان بیماریها به سمت استفاده از گیاهان دارویی سوق پیدا کرده است. لذا هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر عصاره آبی برگ انگور سیاه (Vitis vinifera) بر روی تغییرات هیستوپاتولوژیک پانکراس موشهای صحرایی نر نژاد ویستار مبتلا به دیابت القایی با آلوکسان بود. روش کار: 24 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی به 4 گروه تقسیم شدند: کنترل (C)؛ شاهد دیابتی (S)؛ T1 و T2 (حیوانات دیابتی تیمار با عصاره آبی برگ انگور سیاه به ترتیب در دوزهای 200 و 400 میلیگرم بر کیلوگرم). عصاره آبی برگ انگور سیاه از طریق گاواژ و روزانه به مدت 21 روز تجویز گردید. در پایان دوره آزمایش حیوانات یوتانایز شده و پانکراس آنها جهت بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک جدا گردید. بحث و نتیجهگیری: ضایعات هیستوپاتولوژیک پانکراس نظیر پرخونی، ارتشاح لکوسیتی، تغییرات دژنراتیو و واکوئلهشدن سلولهای بتای جزایر لانگرهانس در گروه T2 نسبت به گروههای T1 و S کمتر بود. این مطالعه نشان داد که برگ انگور سیاه میتواند در بهبود تغییرات پاتولوژیک پانکراس اثربخش باشد. انجام مطالعات بیشتر جهت درک مکانیسم عمل برگ انگور سیاه در دیابت ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -