تأثیر سطوح مختلف میدان الکترومغناطیس بر میزان گلوکز سرم موش‌های سوری دیابتی شده با استرپتوزوسین

نویسندگان

چکیده

  خلاصه:   بیماری دیابت، یکی از شایع‌ترین بیماری‌های سیستم غدد درون‌ریز بوده و در جوامع پیشرفته باتوجه به سبک زندگی و روش تغذیه، شیوع آن رو به افزایش است. در سال‌های اخیر استفاده از میدان‌های مغناطیسی در پیشگیری، رفع علائم و درمان بیماری‌ها نظیر درد و زخم، بیماری‌های عصبی و ... به عنوان طب جایگزین بررسی شده است. در این تحقیق از موش­های سوری نر دیابتی شده با استرپتوزوسین استفاده شده است. موش­ها در شش گروه شش­تایی تقسیم شدند. گروه­ها شامل: 1- شاهد سالم 2- دریافت­کنندگان انسولین 3- دریافت­کنندگان متفورمین و گروه­های 4، 5، 6 که به ترتیب در میدان الکترومغناطیسی 50،25 و 100 هرتز با شدت 250 میکروتسلا روزانه 45 دقیقه بمدت دو هفته قرار گرفتند. یافته­ها به­وسیله آمار ناپارامتری (کروسکال والیس ، U – من ویتنی) آنالیز شدند. نتایج نشان داد مقدار گلوکز خون گروه شاهد سالم 7/4 ± 130، متوسط گلوکز سرم سایر گروه­ها پس از دیابتی شدن و قبل از درمان برابر با 10 ± 181 و مقدار گلوکز سرم گروه­های 2 تا 6 بعد از درمان به ترتیب عبارت بود از 14/3 ± 162­، 7/3 ± 165، 6/13 ± 141، 2/14 ± 165، 5/9 ± 169. آنالیز آماری نشان داد که میدان مغناطیسی با فرکانس 25 هرتز و شدت 250 میکروتسلا بیشترین کاهش را بر روی قند خون موش­های دیابتی شده ایجاد می­کند (p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Electromagnetic Field on Male Diabetic Bulb/C Mice Induced by Streptozocin (STZ)

چکیده [English]

  Abstract:  D iabetes mellitus is one of the wide spreading endocrine diseases and its prevalent is increasing in human societies based on foreseen on style of modern life and nutrition habits. Use of Electromagnetic Field in preventing and treating diseases such as, pain relief healing ulcers and nervous system disorders has been recently examined as a medication substitute. In this investigate STZ-induced diabetic Balb/c mice were used. These animals were divided in six groups containing six mice in each group. Group 1 control, group 2 using insulin, group 3 using metformin, groups 4, 5, and 6 putting in electromagnetic field with 25, 50 and 100 Hz frequency and 250 µT intensity, respectively 45 minute daily for two weeks. Results were analyzed by Nonparametric Statistic (kruskal-wallis and U-mann withney) Test.   Results showed that the level of blood glucose for control group was 130 ± 4.7 mg/dl and the mean level of blood glucose for other groups after being diabetic and before treatment was 181 ± 10 mg/dl. The level of blood glucose for groups 2 – 6 after treatment were 162 ± 3.14, 165 ± 3.7, 141 ± 13.6, 165 ± 14.2, 169 ± 9.5 mg/dl, respectively.   In conclusion, the data indicated that a magnetic field with a frequency of 25 Hz and a field intensity of 250 m T produced the highest decreasing effect on blood sugar level (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diabetes mellitus
  • Streptozocin (STZ)
  • Electromagnetic Field
  • insulin
  • Metformin