کلیدواژه‌ها = پانکراس
مطالعه هیستوپاتولوژی تاثیر نانوذرات اکسید روی بر بافت پانکراس متعاقب تزریق داخل صفاقی در موش صحرایی نژاد ویستار

دوره 11، ویژه نامه شماره 3 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، مرداد 1398، صفحه 94-94

10.22075/jvlr.2018.3132

- رضا امانی*،1، سید محمد حسینی2، لیلا بیگم حجازیان3


ارزیابی تغییرات پاتولوژیک پانکراس موشهای صحرایی دیابتی تحت تیمار با عصاره آبی برگ انگور سیاه (Vitis vinifera)

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 127-127

10.22075/jvlr.2018.3214

- جواد بهشتیپور1، لقمان اکرادی*،2، مهدیه رئیسزاده3


بررسی مورفولوژیکی و هیستولوژیکی کبد و پانکراس ماهی اسکار(ASTRONOTUS OCELLATUS)

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 128-128

10.22075/jvlr.2018.3217

- رضا آقائی1، سهیل باقریان زکریا*2،هادی صابری بدر2


هیستومورفولوژی طحال،کبد و پانکراس قرقاول خزری

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 198-198

10.22075/jvlr.2018.3566

امیررضا قنبری