نویسنده = - مریم کریمی دهکردی*1، ویدا شهریاری2، پردیس بنی مهدی2
تعداد مقالات: 3
1. بررسی ارتباط بین رفتار تغذیه ای با نرخ باروری در اولین تلقیح در گاوهای هلشتاین

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 95-95

- مریم کریمی دهکردی*1، امیرحسین شاهینی2، پردیس بنی مهدی2


2. بررسی ارتباط سطح گلوکز و کلسیم سرم در دوره انتقال با بیماریهای کلینیکی در گاوهای شیری

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 97-97

- مریم کریمی دهکردی*1، ویدا شهریاری2، پردیس بنی مهدی2


3. بررسی ارتباط بین نمره وضعیت بدنی و تعداد شکم زایش با نرخ باروری در اولین تلقیح در گاوهای هلشتاین

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 226-226

مریم کریمی دهکردی