نویسنده = خاطره کفشدوزان
بررسی اپیدمیولوژیک بروسلوز دامی در استان لرستان

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 13-20

10.22075/jvlr.2024.33067.1090

حیدر رحیمی؛ خاطره کفشدوزان؛ حمید استاجی؛ زهرا کاکولوند


ردیابی مولکولی ویروس عامل بیماری مارک درطیورگوشتی کشتار شده درکشتارگاه شهرستان سمنان

دوره 14، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 5-12

10.22075/jvlr.2023.30371.1066

فرزاد جعفری؛ خاطره کفشدوزان؛ آرش قلیانچی لنگرودی؛ سیدحسام الدین عمادی چاشمی