گزارش موردی وقوع زخم ناشی از اریزیپلوتریکس روزوپاتیه در ناحیه ساق پا در مواجهه شغلی عنوان کوتاه: گزارش زخم جلدی ناشی از اریزیپلوتریکس روزوپاتیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشگاسمنان

چکیده

اریزیپلوتریکس روزوپاتیه کوکوباسیل گرم مثبت و عامل بیماریزای مشترک بین انسان و دام است. این باکتری به ندرت در انسان به عنوان یک پاتوژن فرصت­طلب در افرادیکه به طور مستقیم با حیوانات آلوده در تماس هستند، موجب بیماری می­شود. بیماری در انسان به سه شکل اریزوپلوئید موضعی، پوستی منتشر و باکتریمی مشاهده می­گردد. شکل باکتریمی ممکن است منجر به اندوکاردیت شود. زخم­های موضعی، معمولا در ناحیه انگشتان دست ظاهر می­شوند. در مطالعه حاضر، علاوه بر زخم ناحیه دست،  از زخم  موضعی مشاهده شده در ناحیه ساق پای یک مرد جوان بیست­ساله، شاغل در یک قصابی که به طور مکرر با لاشه حیواناتی نظیر گاو، گوسفند و پرندگانی نظیر بوقلمون و بلدرچین تماس داشت، اریزیپلوتریکس روزوپاتیه با استفاده از تست های بیوشیمیایی جداسازی گردید. آزمون حساسیت آنتی­بیوتیکی نسبت به تعدادی از آنتی­بیوتیک­های رایج به روش انتشار دیسک صورت گرفت. بهبودی پس از یک دوره کامل مصرف پنی­سیلین مشاهده شد. با توجه به وقوع زخم در ناحیه ساق پا و عدم پوشش مناسب این ناحیه در هنگام کار توسط بیمار، به نظرمی­رسد این باکتری علاوه بر تماس مستقیم با حیوانات آلوده از طریق تماس غیر مستقیم با آب آلوده نیز منتقل می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Case report of wound caused by Erysipelothrix rhusiopathiae in occupational exposure

نویسندگان [English]

  • kafshdouzan kafshdouzan
  • Iraj ashrafi tamai 1
  • Sara Aali 2
1 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Semnan
چکیده [English]

Erysipelothrix rhusiopathiae is a zoonotic gram positive coccobacillus. It is as an occupational pathogen and rarely infects animal handlers. There are three common forms of human infection: localized erysipeloid, diffuse cutaneous form and lastly, bacteremia that could rarely progress to infective endocarditis. Erysipeloid, usually appear on the hand fingers.  In this study, we present a case of 20-year old man working in a butcher who frequently came in contact with the carcasses of animals such as cattle, sheep, turkeys and quails. In this case we observed in addition to a hand wound, a local wound in the leg area. Erysipelothrix rhusiopathiae was isolated from the wounds through biochemical tests. The antibiotic susceptibility test was performed by disk diffusion method. The patient was treated after a full course of penicillin. Due to the occurrence of wounds in the leg area and the lack of proper coverage of this area during work by the patient, it seems that this bacterium, in addition to direct contact with infected animals, is also transmitted through indirect contact with contaminated water.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Erysipelothrix rhusiopathiae
  • Erysipeloid
  • Occupational disease