بررسی میزان شیوع ژن -1 CTX-Mدر اشریشیاکلیهای جدا شده ازجوجه های گوشتی در استان سمنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای عمومی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان

2 استادیار گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان

چکیده

بتالاکتامازهای وسیع الطیف نظیر  CTX-M یکی از اصلی ترین دلایل مقاومت  باکتری های خانواده انتروباکتریاسه به
آنتی­بیوتیک های مختلف، می باشند. تاکنون پژوهشی در خصوص تعیین حضور بتالاکتامازهای وسیع الطیف (ESBLs)  گروه  CTX-M  در سویه های اشریشیاکلی جوجه های گوشتی استان سمنان صورت نپذیرفته است، این مطالعه با هدف بررسی شیوع ژن بتالاکتاماز وسیع الطیف  blaCTX-Mدر اشریشیا کلی جدا شده از جوجه های گوشتی استان سمنان انجام گرفت. در این مطالعه 156 نمونه از مزارع پرورش جوجه های گوشتی و آزمایشگاه های دامپزشکی استان سمنان جمع آوری گردید. صد جدایه، شامل50 سویه اشریشیاکلی جدا شده از کلواک پرندگان به ظاهر سالم و 50 سویه اشریشیاکلی جدا شده از احشای جوجه های گوشتی مشکوک به کلی باسیلوز پس از تأیید به کمک تست های افتراقی بیوشیمیایی، جداسازی و خالص گردید. برای تشخیص وجود ژن   blaCTX-Mاز واکنش زنجیره ای پلیمراز به کمک پرایمرهای اختصاصی استفاده شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد. 18%(9سویه جدا شده از احشاء مشکوک و 9 سویه از پرندگان سالم) سویه های مورد مطالعه، واجد ژن blaCTX-M بودند. فراوانی ژن  blaCTX-M در هر دو گروه مورد مطالعه فاقد اختلاف معنادار بوده که این امر نشان می دهد طیور گوشتی به ظاهر سالم مزارع پرورشی استان سمنان ممکن است به عنوان یکی از منابع سویه های مولد ESBLs عمل نموده و از طریق زنجیره غذایی، در گسترش مقاومت ضدمیکروبی نقش داشته باشند. به همین خاطر طرح برنامه های مداوم مراقبت از سلامت دربرابر خطر حضور میکروارگانیسم های مولد ESBLs ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of CTX-M-1 gene in Escherichia coli isolated from broilers in Semnan province of Iran

نویسنده [English]

  • khaterh Kafshdouzan 2
1
2 Uni Semnan
چکیده [English]

Presence of Extended-Spectrum β-lactamase (ESBL) such as CTX-M is one of the major reasons for resistance of Enterobacteriaceae to β-lactam antibiotics. Since there is no detailed description in prevalence of CTX-M in Escherichia coli isolates in Semnan provine of Iran, the purpose of this study was determination of prevalence of production blaCTX-M type gene in broiler chicken farms in Semnan. In this study, of 156 isolates collected from poultry farms and veterinary laboratories, 100 strains includes 50 E. coli from cloac of apparently healthy broilers and 50 E. coli from viscera of broilers, which was isolated and purified by biochemical differential tests after confirmation. BlaCTX-Mgene was determined by PCR amplification. The results of this study showed that 18% (9 strains isolated from suspicious viscera and 9 strains from healthy birds) strains had blaCTX-M gene. According to the results, there was no significant difference between the two groups in the prevalence of blaCTX-Mgene, which indicates that healthy broilers in Semnan broiler farms could be as an important reservoir for dissemination of antimicrobial resistance by contaminating food chain. Therefore, it is necessary to plan continuous health care programs against the risk of the presence of ESBLs-causing microorganisms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • antimicrobial resistance
  • Escherichia .coli
  • Extended-Spectrum β-lactamase (ESBL)