ردیابی مولکولی ویروس عامل بیماری مارک درطیورگوشتی کشتار شده درکشتارگاه شهرستان سمنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان

2 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، ایران

3 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان، ایران

چکیده

بیماری مارک نوعی بیماری نئوپلاستیک و بسیار واگیر در پرندگان اهلی­ست. ویروس عامل بیماری نوعی هرپس ویروس است که موجب تضعیف سیستم ایمنی و افزایش حساسیت پرندگان نسبت به سایر عوامل بیماریزا می­گردد.  اگرچه بیماری بیشتر در پرندگان مولد رخ می­دهد، اما وقوع آن در جوجه­های گوشتی نیز رو به افزایش است. با توجه به احتمال حضور ویروس مارک در گله­های گوشتی و اهمیت آن، بررسی حضور ویروس مارک در گله­های طیورگوشتی شهرستان سمنان تعیین شد. به منظور ردیابی ملکولی ویروس علمل مارک، فولیکول­های پر و بافت طحال مربوط به 15 گله مرغ گوشتی با سن 8-6 هفته ارجاع شده به کشتارگاه طیور شهرستان سمنان به طور تصادفی جمع آوری شده و حضور ژن meq به وسیله واکنش زنجیره­ای پلیمراز مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که در 2 گله از 15 گله مورد بررسی (6/13 درصد)، ویروس عامل بیماری حضور داشته است. در هیچ­یک از گله­های مورد بررسی، ضایعات ماکروسکوپیک مشاهده نشد. حضور ویروس، بدون مشاهده هیچگونه علائم بالینی و عوارض ماکروسکوپیک در گله­های گوشتی حاکی از آن است که واکسیناسیون گله­های مولد نتوانسته موجب توقف بیماری در طیور تجاری ایران شود. با توجه به ماهیت سرکوبگر ایمنی ویروس مارک، به نظر می­رسد این ویروس به همراه سایر عوامل سرکوبگر ایمنی نظیر آدنوویروس­ها نقش بسیار زیادی در سندروم تضعیف سیستم ایمنی پرندگان در ایران دارد. به همین دلیل پیشنهاد می­شود به منظور کاهش خسارات اقتصادی ناشی از این بیماری، اتخاذ اقدامات پیشگیرانه مورد توجه سیاستگزاران بهداشتی کشور قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Molecular detection of the Marek disease virus in slaughtered broiler in Semnan slaughterhouse

نویسندگان [English]

  • Farzad Jafari 1
  • kafshdouzan kafshdouzan
  • Arash Ghalyanchi langroudi 2
  • Seyed Hesamaldin Emadi Chashmi 3
1 , Faculty of Veterinary Medicine, Semnan University, Semnan, Iran
2 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, ،Tehran University, Tehran, Iran
3 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

Marek's disease (MD) is a highly contagious neoplastic disease in poultry. The causative virus is an alphaherpesvirus that causes immunosuppression and predisposes poultry to other pathogens.  Although the MD is more common in laying, the incidence of the disease is also increasing in broilers. Due to the increasing rate of infection with the marker virus in broiler chickens, this study aimed to investigate the occurrence of MD in broiler poultry farms in Semnan, Iran. The feather follicle epithelium and spleen tissues were collected randomly from 15 broilers flocks at 6-10 weeks old in Semnan slaughterhouse and were subjected to polymerase chain reaction by amplifying the meq gene. The results of this study showed of 15 flocks, two (13.6%) had a positive reaction. There was no evidence of macroscopic lesions among the studied flocks. Considering the infection of 13.6% of the studied flocks, without any macroscopic complications, it seems the MD virus is circulating in broilers and could transmit to the other birds. It is indicated that the current national vaccination has not stopped the disease in commercial chickens. Due to the immunosuppressive properties of the virus, it is considered that the MD virus, along with other immunosuppressive agents such as adenoviruses, has an essential role in the development of immunosuppression syndrome in broilers in Iran, and to reduce the economic losses caused by this disease, effective prophylactic measures should be considered by the country's health officials.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Boilers
  • Economic losses
  • Immunosuppression
  • Marek
  • meq