دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 24، مهر 1402، صفحه 0-0 
قلب نابجا فرم سینه‌ای در یک گوساله: گزارش موردی

10.22075/jvlr.2024.30949.1070

حمیدرضا محمدی؛ مصطفی عبداللهی؛ حسن صیدی سامانی؛ بهروز سیف علیان؛ مرتضی عبداللهی؛ نرگس نجابت