کلیدواژه‌ها = ایمونوهیستوشیمی
مطالعه هیستوپاتولوژی و ایمونوهیستوشیمیایی وقوع تریکواپیتلیوما در گربه

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 224-224

حنانه گلشاهی1، عباس توسلی1، افرا تیموری2و*