کلیدواژه‌ها = نشخوارکنندگان
تعداد مقالات: 3
1. مروری بر ویروس های شکمب های

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 166-166

امیر درهباغی


3. تنوع الگوی پروتئینهای بدنی دیکروسلیوم دندریتیکم در نشخوارکنندگان ایران

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 216-216

پانتهآ اردهالی1 * بهنام مشگی2