اسامی بیماری های انگلی نشخوار کنندگان استان سمنان در برخی زبان ها و گویش های ایرانی

نویسنده

چکیده

خلاصه
پرسش نامه ای در باره جنبه های مختلف آلودگی ها و بیماری های انگلی حیوانات و گویش آن ها در استان های مختلف ایران تهیه شد و در دهه هشتاد توسط سازمان دامپزشکی به اداره های دامپزشکی ارسال گردید.  از31 بیماری انگلی نشخوارکنندگان ایران 17 بیماری کرمی، 5 آلودگی ناشی از آکارین ها و 9 بیماری ناشی از تک یاخته ها می باشد. در این پژوهش، در مجموع 20 گویش در مورد 8 بیماری کرمی فاسیولیازیس، استرونژیلوزیس گوارشی و ریوی، هیداتیدوزیس، سستودیازیس، سنورزیازیس و سیستی سرکوزیازیس گاوی و گوسفندی نشخوارکنندگان کوچک استان سمنان ثبت شد همچنین  برای آلودگی انگل های خارجی شامل کنه، جرب، شپش و میاز، 14 گویش و برای 2 بیماری تک یاخته ای تیلریازیس و بابزیوزیس  3 گویش ثبت شد. در این پژوهش 46 گویش خام  گفتاری- شفاهی به نوشتاری تبدیل شد. از این گویش ها، می توان به عنوان مرجعی برای ایجاد رابطه و تفاهم بین دامپزشکان-روستائیان  در خصوص بیماری ها و همچنین زبان شناسان و پژوهشگران آینده، برای ثبت و ضبط گویش ها، استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها