دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 11، خرداد 1393 
بررسی آلودگی کرمی دستگاه گوارش سگ های ولگرد استان قم

صفحه 11-18

10.22075/jvlr.2017.1253

محمدناصر قربانی؛ علی اسلامی؛ شیما عبدالرحمانی؛ علی یوسفی


اثر بذر گیاه خار مریم بر بیان ژن اینترلوکین شش (IL-6) کبدی در جوجه های گوشتی تغذیه شده با آفلاتوکسین B1

صفحه 37-44

10.22075/jvlr.2017.1256

مجتبی فروزان مهر؛ محمد باقر منتظر تربتی؛ هادی سریر؛ امید فانی مکی؛ حمید رضا محمدی؛ احمد ابراهیم زاده