کلیدواژه‌ها = ویتامین E
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تاثیرات تزریق ویتامین E وسلنیوم بر سطح فراسنجه های بیوشیمیایی خون در اسب نژاد ترکمن

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 107-107

- مهدی منصوری*1، جعفر رحمانی کهنمویی2، سجاد خدام زاده3، سید اصغر زاهد4


2. دیاتز اکسوداتیو خفیف در یک مزرعه جوجه گوشتی

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 142-142


3. اندازه گیری میزان ویتامین E به طریق اسپکتوفتومتری

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 204-204

امیر مقدم جعفری 1، ابراهیم شهروزیان 2