کلیدواژه‌ها = ویتامین E
بررسی تاثیرات تزریق ویتامین E وسلنیوم بر سطح فراسنجه های بیوشیمیایی خون در اسب نژاد ترکمن

دوره 11، ویژه نامه شماره 3 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، مرداد 1398، صفحه 107-107

10.22075/jvlr.2018.3174

- مهدی منصوری*1، جعفر رحمانی کهنمویی2، سجاد خدام زاده3، سید اصغر زاهد4


دیاتز اکسوداتیو خفیف در یک مزرعه جوجه گوشتی

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 142-142

10.22075/jvlr.2018.3243


اندازه گیری میزان ویتامین E به طریق اسپکتوفتومتری

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 204-204

امیر مقدم جعفری 1، ابراهیم شهروزیان 2