دیاتز اکسوداتیو خفیف در یک مزرعه جوجه گوشتی

چکیده

مقدمه: دیاتز اکسوداتیو نوعی ادم بافت های زیرجلدی همراه با نفوذپذیری غیر طبیعی دیواره مویرگ ها می باشد.در موارد شدید مرغ پاهای خود را به دلیل تجمع مایع در زیر پوست شکم از هم باز می کندواتساع پریکارد و مرگ ناگهانی نیز گزارش شده است.شروع دیاتز اکسوداتیو همزمان با ظهور پراکسید در بافت ها می باشد.ویتامین E موجود در غشاهای مویرگی و آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز وابسته به سلنیوم در پلاسما از غشاء مویرگ ها در برابر آسیب های اکسوداتیو محافظت میکنند، این امر می تواند نشان دهنده نقش همزمان ویتامین E و همچنین سلنیوم را در پیشگیری از دیاتز اکسوداتیو و دیگر بیماری های وابسته به کمبود ویتامین E- سلنیوم توضیح دهد. در این مطالعه، یک دیاتز اکسوداتیو خفیف در یک مزرعه گوشتی گزارش شده است. مواد و روش کار: در یک مزرعه جوجه گوشتی با 10 هزار جوجه، تقریبا 10درصد از جوجه ها، ضایعاتی را شامل انباشت اکسودا در زیرجلد در قسمت داخلی بالها نشان می دادند. براساس مشاهدات بالینی، کیفیت خوراک و سابقه بیماری مشابهی از مزرعه دیگری که از خوراک مشابه استفاده می کردند، توصیه هایی نظیر تغییر کارخانه خوراک و استفاده از محلول ویتامین E و سلنیوم در آب آشامیدنی برای پنج روز متوالی ارائه گردید. نتیجه گیری:چند روز پس از تغییر جیره و استفاده از محلول ویتامین E و سلنیوم ضایعات به تدریج از بین رفتند. بنابراین بر اساس نوع ضایعات و پاسخ به درمان، به نظر می رسد کمبود ویتامین E یا سلنیوم و یا هر دو باعث این مشکل بوده است، اما برای تشخیص قطعی، سطح ویتامین E و سلنیوم موجود در پلاسما باید مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-