کلیدواژه‌ها = فاسیولا
بررسی شیوع آلودگی به ترماتودهای کبدی( فاسیولا و دیکروسلیوم ) در دام‌های کشتار شده در کشتارگاه صنعتی سنندج

دوره 13، شماره 2، مهر 1400، صفحه 191-198

10.22075/jvlr.2023.28104.1058

سهیلا اخزری؛ آرام شریفی؛ محمد سینا عباس زاده؛ مبین جلیلیان؛ هیرو قادری؛ عطیفه حسین زاده