کلیدواژه‌ها = سم شناسی
دستورالعمل سم شناسی کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی با تاکید بر صنایع دارویی و بیوتکنولوژی

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 211-211

10.22075/jvlr.2018.3592

سیده شقایق زنوززاده


ضرورت مرور نظام مند در سم شناسی

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 212-212

10.22075/jvlr.2018.3593

سیده شقایق زنوززاده