دستورالعمل سم شناسی کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی با تاکید بر صنایع دارویی و بیوتکنولوژی

نویسنده

دانشجوی دامپزشکی دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان

چکیده

چکیده: هدف این مقاله که توسط کمیته تنظیم مقررات انجمن کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی آمریکا بیان شده، این است که بررسی راهنماییهای نظارتی فعلی (به عنوان مثال، دستورالعملها) و توصیههای منتشر شده برای بهترین دستورالعمل های سم شناسی کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی، به خصوص در صنایع دارویی و بیوتکنولوژی و استفاده از ترکیب تجربه کمیته تنظیم مقررات و انجمن کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی آمریکا برای ارائه توصیههای به روز شده صورت بگیرد. نقاط بحث شامل (1) ابزار دقیق، اعتبارسنجی و جمع آوری نمونهها، (2) متغیرهای روتین آزمایشگاهی ، (3) متغیرهای سلول شناختی آزمایشگاهی ، (4) تفسیر و گزارش دادهها (از جمله بررسی شباهتها، فواصل مرجع و آمار)، و (5) نقش و مسئولیت کلینیکال پاتولوژیستها و کارکنان آزمایشگاه. مرور و بهبود شیوههای فعلی باید در راستای تدوین مدارک راهنمایی قانونی، تکنولوژی جدید و گسترش درک و کاربرد کلینیکال پاتولوژی باشد. این توصیهها راهنمایی به روزی را برای تدوین بهترین شیوههای سم شناسی کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی ارائه میدهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -