کلیدواژه‌ها = دام
خشکسالی و تاثیر آن بر دام

دوره 11، ویژه نامه شماره 3 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، مرداد 1398، صفحه 112-112

10.22075/jvlr.2018.3185

- عاتکه زاهدی بیدگلی1*، فاطمه دهقانی1، سعید عبدی درکه1، محمد بلند مرتبه1، دکترمیثم تهرانی شریف2


مطالعه مقایسه روش های جمع آوری کک پولکس ایریتانس از دام و اماکن انسانی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 203-203

محمد یخچالی1، کیا بهرام نژاد2*