کلیدواژه‌ها = دام
تعداد مقالات: 3
1. خشکسالی و تاثیر آن بر دام

دوره 11، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1398، صفحه 112-112

- عاتکه زاهدی بیدگلی1*، فاطمه دهقانی1، سعید عبدی درکه1، محمد بلند مرتبه1، دکترمیثم تهرانی شریف2


3. مطالعه مقایسه روش های جمع آوری کک پولکس ایریتانس از دام و اماکن انسانی

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 203-203

محمد یخچالی1، کیا بهرام نژاد2*