کلیدواژه‌ها = داکتیلوژیروس
بررسی آلودگی های انگلی در ماهیان قزل آلای پرورشی استان قزوین

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 117-117

افشین بارانی1*، ثوره جلیل ابراهیم1، رضا نوریان1 ، شهین عشقی1


مشاهده ترماتود داکتیلوژیروس درآبشش ماهی قزل آلادراستخرهای پرورشی شهرستان زابل

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 125-125

حسینعلی دهمرده، مهدی حیدرزاده، لیلاسراوانی*


بررسی گونه های شایع داکتیلوژیروس در ماهی گلدفیش(Carassius auratus) درشهرستان سمنان

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 146-146

سارا مهدی زاده مود1، نگار یاریان*2