کلیدواژه‌ها = Real-Time PCR
راه اندازی روش اختصاصی و حساس Real-Time PCR به منظور تشخیص گونه های بروسلا

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 110-110

مومنه دل بیشه1*،علی ناظمی2،مصطفی جعفرپور3


شیوع EBV درنمونه های پاپ اسمیر زنان مراجعه کننده به آزمایشگاههای شهرستان رشت به وسیله Real-Time PCR

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 124-124

فرشته خیاط باشی1* ، علی ناظمی2 ، محمد رضا خاتمی نژاد2


استفاده از روش Real-Time PCR جهت شناسایی HPV-16 و HPV-18 به عنوان جایگزینی برای روش کشت در سلولهای موش

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 137-137

علی ناظمی1 ، خدیجه حمیدخلق2*؛ مرضیه مهرافزا3، غلامرضا حمیدخلق4