کلیدواژه‌ها = کنه های سخت
بررسی آلودگی به گونه های بابزیا و کنه های ناقل آن در تک سمی های منطقه شهرستان میانه

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 64-64

جابر داوودی1*، افشین بهمن شبستری2، احمدرضا بیضائی3 ، میثم نصراله پور4


شناسایی کنه های سخت (Ixodidae) در جوجه تیغی برنت (Hemiechinus hypomelas) در پارک ملی بمو- شیراز

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 188-188

سید مصطفی رضوی1، حسین شایق2*، امیر موتابی علوی3