کلیدواژه‌ها = آفلاتوکسین
اثرات پیش درمان پنتوکسی فیلین در برابر آسیب های اکسیداتیو ایجاد شده توسط آفلاتوکسین در مدل پرفیوژن کبدی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 54-54

ابراهیم شهروزیان1* ، محمد کاظم کوهی2 ، امیر مقدم جعفری3؛ عباس جواهری وایقان4


اثر دوزهای مختلف آفلاتوکسین B1 در مدل پرفیوژن کبدی رت

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 144-144

ابراهیم شهروزیان1* ، محمد کاظم کوهی2؛ امیر مقدم جعفری3، عباس جواهری وایقان4


بررسی میزان آلودگی خوراک دام تعدادی از دامداریهای اصفهان به آفلاتوکسین به روش الیزا در تابستان 90

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 211-211

معصومه آقابابایان1، فریده فخر زادگان2*، عاطفه یزدانی3