کلیدواژه‌ها = پرندگان زینتی
مروری بر مراقبت های ویژه و اورژانسی در پرندگان زینتی

دوره 11، ویژه نامه شماره 3 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، مرداد 1398، صفحه 111-111

10.22075/jvlr.2018.3183

- پروانه نفیسی فرد*،1 ، عبدالکریم زمانی مقدم 2 ،آرش رمضانپور شاهی 3 ، عبدالله کیانی4


تعیین فراوانی درماتوفیتوزیس در پرندگان زینتی شهر سمنان

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 52-52

دکتر میثم ابراهیمیان، دکتر غلامحسین رئوفی


تشخیص Macrorhabdus ornithogaster در پرندگان زینتی ارجاعی به دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 183-183

دکتر هادی توکلی1، سمانه نوری گوشکی2* ، علی اکبر رضایی3