کلیدواژه‌ها = خوزستان
تعداد مقالات: 3
1. جداسازی و شناسایی قارچ های مصرف کننده نفت خام در خاک های آلوده خوزستان

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 108-108

ویدا داودی1*، آرزو طهمورث پور2، محبوبه مدنی3، زینب گلشنی4


3. اثر سولفات مس و فرمالین بر پارامترهای خونی ماهی بنی

دوره 3، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 109-116

ناهید یادگار؛ مهران جواهری بابلی؛ امیر ستاری؛ امیر پرویز سلاطی