کلیدواژه‌ها = خوزستان
جداسازی و شناسایی قارچ های مصرف کننده نفت خام در خاک های آلوده خوزستان

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 108-108

ویدا داودی1*، آرزو طهمورث پور2، محبوبه مدنی3، زینب گلشنی4


اثر سولفات مس و فرمالین بر پارامترهای خونی ماهی بنی

دوره 3، شماره 2، آذر 1390، صفحه 109-116

10.22075/jvlr.2017.834

ناهید یادگار؛ مهران جواهری بابلی؛ امیر ستاری؛ امیر پرویز سلاطی