کلیدواژه‌ها = STEC
مطالعه فراوانی ژن stx2f در جدایه های اشریشیاکلی حاصل از مدفوع کبوتر

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 99-99

مصطفی قائم مقام1*، سید مصطفی پیغمبری2، مهدی عسکری بدوئی3؛ اوستا صدرزاده4،علیرضاکوچک زاده1، حسام ذهبی5


تعیین فراوانی باکتری های وروتوکسیژنیک اشریشیاکلی در مدفوع گاو در شهر کرمان

دوره 3، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 53-60

10.22075/jvlr.2017.826

محمد خلیلی؛ شهلا منصوری؛ ملیحه افضلی؛ محمد رضا محمد آبادی