شیوع سویه های اشرشیاکلی تولید کننده ی شیگاتوکسین و انتروهموراژیک در فصول مختلف در بزهای ارجاع شده به کشتارگاه خرم آباد

نویسنده

فارغ التحصیل دکتری دامپزشکی،دانشکده دامپزشکی،دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار- ایران

چکیده

مقدمه: باکتری اشرشیاکلی تولید کننده ی شیگاتوکسین، یکی از مهم ترین پاتوژن های قابل انتقال از طریق غذا محسوب می شود.بیماری های انسانی از اسهال های خفیف تا خونی و سندروم همولیتیک اورمیک می تواند در نوزادان،کودکان و بزرگسالان به وقوع بپیوندد.لذا هدف از این مطالعه تعیین شیوع سویه های اشرشیاکلی تولید کننده ی شیگاتوکسین و انتروهموراژیک در فصول مختلف در بزهای ارجاع شده به کشتارگاه خرم آباد می باشد. مواد و روش کار: مجموع 282 عدد جدایه از مدفوع و 223 عدد جدایه ی متعلق به لاشه ی بز از نظر حضور ژن های حدت stx1 ، stx2 و eae  مورد ارزیابی قرار گرفت. بحث و نتیجه گیری: فراوانی STEC  در مدفوع و لاشه به ترتیب 42/18 و 7/8 درصد بود.در منطقه حاضر، بز را می توان به عنوان مخزن بالقوه ی بدون علامت و انتشار دهنده ی پاتوتیپ های  STEC/EHEC  در نظر داشت. فصل های بهار و تابستان دارای بیشترین آلودگی بود.پایش سویه های تولید کننده ی شیگاتوکسین در سیستم های بهداشتی مراکز تامین مواد غذایی مخصوصا با منشا دامی و افزایش سطح بهداشت این اماکن جهت کاهش آلودگی های مدفوعی مکررا توصیه می شود.


کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -