کلیدواژه‌ها = دیروفیلاریا ایمیتیس
بررسی دیروفیلاریوزیس در سگ‌های گله استان کرمانشاه در سال1390

دوره 5، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 47-54

10.22075/jvlr.2017.1236

سمیه بهلولی اسکویی؛ احسان صادقی؛ امیرحسین هاشمیان؛ سحر غفاری خلیق