مقایسه دو روش نات اصلاح شده (Modified Knott test) و سرم‌شناسی(ELISA antigen test) در تشخیص دیروفیلاریا ایمیتیس

نویسندگان

چکیده

  خلاصه:   دیروفیلاریا ایمیتیس ( Dirofilaria immitis ) عامل بیماری فیلاریوز قلبی عروقی در سگ و انسان است. این بیماری انتشار جهانی دارد ولی آلودگی در نواحی معتدل، گرمسیری و نیمه گرمسیری به صورت بومی دیده می­شود. آلودگی به کرم قلب را می­توان با آزمایش خون و نشان دادن میکروفیلرهای در گردش و یا پادگن­های کرم بالغ تشخیص داد. به منظور ارزیابی کارایی روش­های متداول در تشخیص دیروفیلاریوز، در این مطالعه وضعیت آلودگی 350 قلاده سگ به دیروفیلاریا ایمیتیس در نواحی مورد مطالعه با دو روش سرم­شناسی و نات اصلاح شده مورد آزمایش قرار گرفت. از مجموع 350 نمونه، 52 (8/14درصد) نمونه در روش الیزا و تعداد 42 (12درصد) نمونه در روش نات مثبت بودند. تعداد 12 نمونه در روش سرم­شناسی مثبت ولی در روش اصلاح­شده نات منفی بودند، درحالی­که در دو نمونه مثبت با روش نات، در روش سرولوژی واکنشی مشاهده نشد. در بررسی آماری درجه همخوانی تشخیص دو روش در موارد مثبت و منفی با استفاده از ضریب کاپا ( kappa ) 83/. به دست آمد (P=/0005) ، که نشان­دهنده همبستگی خوب دو روش است.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of two diagnostic methods for Dirofilaria immitis: modified Knott test and ELISA

چکیده [English]

  Abstract:  Heartworm disease caused by Dirofilaria immitis, affect canine and human population. Distribution of the diseases is worldwide, however endemic in temperate, tropical and sub tropical zones. Adult heartworm infection can be diagnosed with blood tests that detect circulating microfilariae or adult antigens. To evaluate the efficacy of common diagnostic tests of Dirofilariosis, in this study the rate of infection to Dirofilaria immitis were evaluated In 350 dogs in studied area, using a commercial ELISA kit (Anigen co.) for detecting circulating antigen and modified Knott test for detecting microfilariae.   Out of 350 blood samples, 52 (14.8%) samples with ELISA kit and 42(12%) samples with modified Knott tests were positive. In this study, 12 samples were positive when ELISA applied but they were negative with Knott test, while 2 positive samples in Knott test had not reaction in other test. In statistical analysis, the Kappa value between these two test were calculated as 0.83 (p=0.0005) showing good consistency of these two tests.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dirofilaria immitis
  • Diagnosis
  • modified Knott test
  • ELISA antigen test