کلیدواژه‌ها = کلسیم
مقایسه برخی الکترولیتها و پارامترهای بیوشیمیایی مایع کیست هیداتیک کبد و ریه گوسفند دردو منطقه جغرافیایی ایران

دوره 11، ویژه نامه شماره 3 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، مرداد 1398، صفحه 91-91

سید پرویز نوشادی


بررسی ارتباط سطح گلوکز و کلسیم سرم در دوره انتقال با بیماریهای کلینیکی در گاوهای شیری

دوره 11، ویژه نامه شماره 3 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، مرداد 1398، صفحه 97-97

- مریم کریمی دهکردی*1، ویدا شهریاری2، پردیس بنی مهدی2


بررسی تغییرات برخی الکترولیت های (کلسیم، پتاسیم و منیزیم ) سرم در گاوهای مبتلا به پریکاردیت ضربه ای

دوره 1، شماره 2، دی 1388، صفحه 137-141

علیرضا قدردان مشهدی؛ محمد راضی جلالی؛ کاوه عسگری سبز کوهی