کلیدواژه‌ها = کلسیم
تعداد مقالات: 3
1. مقایسه برخی الکترولیتها و پارامترهای بیوشیمیایی مایع کیست هیداتیک کبد و ریه گوسفند دردو منطقه جغرافیایی ایران

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 91-91

سید پرویز نوشادی


2. بررسی ارتباط سطح گلوکز و کلسیم سرم در دوره انتقال با بیماریهای کلینیکی در گاوهای شیری

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 97-97

- مریم کریمی دهکردی*1، ویدا شهریاری2، پردیس بنی مهدی2


3. بررسی تغییرات برخی الکترولیت های (کلسیم، پتاسیم و منیزیم ) سرم در گاوهای مبتلا به پریکاردیت ضربه ای

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 137-141

علیرضا قدردان مشهدی؛ محمد راضی جلالی؛ کاوه عسگری سبز کوهی