کلیدواژه‌ها = تیهو
مطالعه ی آناتومی و بافت شناسی کبد در تیهو

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 172-172

10.22075/jvlr.2018.3350

سعیده اکبریان


مطالعه ی آناتومی و بافت شناسی لوزالمعده در تیهو

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 189-189

10.22075/jvlr.2018.3444

امیر رضا سلمانی


مطالعه ی آناتومی و بافت شناسی طحال در تیهو

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 190-190

10.22075/jvlr.2018.3446

آرمینه رفیعی