کلیدواژه‌ها = ماهی اسکار
بررسی مورفولوژیکی و هیستولوژیکی کبد و پانکراس ماهی اسکار(ASTRONOTUS OCELLATUS)

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 128-128

- رضا آقائی1، سهیل باقریان زکریا*2،هادی صابری بدر2


بررسی مورفولوژیکی و هیستولوژیکی طحال ماهی اسکار(ASTRONOTUS OCELLATUS)

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 129-129

- رضا آقائی1، سهیل باقریان زکریا2،هادی صابری بدر*2


بررسی آناتومیکی مغز ماهی اسکار (ASTRONOTUS OCELLATUS)

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 130-130

- رضا آقائی1، سینا جمالی*2،سید مجتبی حسینی کاکلکی2