کلیدواژه‌ها = موشهای صحرایی
ارزیابی تغییرات پاتولوژیک پانکراس موشهای صحرایی دیابتی تحت تیمار با عصاره آبی برگ انگور سیاه (Vitis vinifera)

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 127-127

10.22075/jvlr.2018.3214

- جواد بهشتیپور1، لقمان اکرادی*،2، مهدیه رئیسزاده3


اولین گزارش از اثرات هایپوگلایسمیک برگ انگور سیاه (Vitis vinifera) کشت شده در ایران بر دیابت نوع 1 القایی با آلوکسان

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 145-145

10.22075/jvlr.2018.3249

- جواد بهشتیپور1، لقمان اکرادی*،2، مهدیه رئیسزاده3


بررسی تاثیر تجویز دوزهای مختلف آلوکسان بر تغییرات قند خون در موشهای صحرایی نر نژاد ویستار

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 189-189

10.22075/jvlr.2018.3445

لقمان اکرادی