اولین گزارش از اثرات هایپوگلایسمیک برگ انگور سیاه (Vitis vinifera) کشت شده در ایران بر دیابت نوع 1 القایی با آلوکسان

نویسنده

1. دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران. 2. استادیار پاتولوژی، گروه پاتوبیولوژی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران. 3. استادیار فارماکولوژی، گروه علوم پایه، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

چکیده

مقدمه: دیابت نوع 1 به عنوان یک اختلال متابولیکی مزمن شناخته شده است که علامت اصلی آن هایپرگلایسمی بوده و توسط حمله لنفوسیتهای T به سلولهای بتای پانکراس ایجاد میشود. دیابت نوع 1 پیش زمینه بسیاری از اختلالات دیگر همچون نفروپاتی، نوروپاتی، رتینوپاتی و ناراحتیهای قلبی-عروقی میباشد. لذا توجه به درمان و کاستن از عواقب ناشی از آن ضرورتی اجتناب ناپذیر است. برگ انگور سیاه غنی از مواد معدنی و انواع ویتامینها بوده که از دیرباز در طب سنتی بسیاری از کشورهای خاورمیانه جهت درمان اسهال، استفراغ و درد معده مورد استفاده قرار میگیرد. بنابراین هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر عصاره آبی برگ انگور سیاه (Vitis vinifera) بر روی تغییرات سطح گلوکز خون موشهای صحرایی نر نژاد ویستار مبتلا به دیابت نوع یک القایی با آلوکسان بود. روش کار: 24 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی به 4 گروه تقسیم شدند: کنترل (C)؛ شاهد دیابتی (S)؛ T1 و T2 (حیوانات دیابتی تیمار با عصاره آبی برگ انگور سیاه به ترتیب در دوزهای 200 و 400 میلیگرم بر کیلوگرم). عصاره آبی برگ انگور سیاه از طریق گاواژ و روزانه به مدت 21 روز تجویز گردید. در ابتدا و انتهای دوره مطالعه سطح گلوکز خون حیوانات توسط گلوکومتر دیجیتال اندازهگیری شد. دادهها توسط نرم افزار SPSS 23 و با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه (one-way ANOVA) و تست تعقیبی توکی (Tukey’s test) آنالیز شدند. بحث و نتیجهگیری: سطح گلوکز خون در گروههای T1 و T2 نسبت به گروه S کاهش معنیداری یافته بود (P < 0.05) که بیشترین کاهش مربوط به گروه T2 بود (P < 0.001). این مطالعه نشان داد که برگ انگور سیاه میتواند در کاهش سطح گلوکز خون موثر باشد. در هر صورت، انجام مطالعات بیشتر جهت درک مکانیسمهای عمل برگ انگور سیاه در پاتوفیزیولوژی دیابت ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -