کلیدواژه‌ها = سیستان
بررسی مولکولی میزان شیوع آناپلاسما در گاوهای منطقه سیستان

دوره 11، ویژه نامه شماره 3 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، مرداد 1398، صفحه 88-88

10.22075/jvlr.2018.3124

- عاطفه فتحی1 ، رضا نبوی*،2 ، وحید نعمان3، علی سارانی4


گزارش بیماری بابزیوز با روش مولکولی در گاوهای منطقه سیستان

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 163-163

10.22075/jvlr.2018.3331

- رضا نبوی