نویسنده = �������� ����������1�� *�� ������ ������������1�� �������� ������������������2��
ارزیابی کیفیت شیمیایی ماهیان حلوا سفید منجمد بسته بندی شده در شرایط خلاء

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 234-234

مهدی زارعی1، *، علی فضلآرا1، دنیا جمالالدین2


ارزیابی کیفیت میکروبی ماهیان شیر منجمد بسته بندی شده در شرایط خلاء

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 234-234

مهدی زارعی1، *، علی فضلآرا1، دنیا جمالالدین2